Overslaan naar inhoud

Algemene en marktplaatsvoorwaarden (AGB's)

Over de vertaling van de website:
Onze algemene voorwaarden zijn door Deepl.com in verschillende talen vertaald. Alleen de Duitse versie van onze algemene voorwaarden is van toepassing, omdat vertaalfouten niet kunnen worden uitgesloten.

Algemene voorwaarden per 1 augustus 2020

van de FM Mein Arztbedarf GmbH
FN volgt, Landgericht Innsbruck
Schlöglstrasse 57, 6060 Hall in Tirol, Oostenrijk

Directeur: Dr. Daniel Pehböck

De volgende algemene voorwaarden (hierna "AV" genoemd) maken integraal deel uit van alle aanbiedingen van FM Mein Arztbedarf GmbH ingediende offertes en vormen een integraal onderdeel van alle door FM Mein Arztbedarf GmbH worden gesloten. Ze vervangen alle andere voorwaarden of overeenkomsten waarmee FM GmbH niet schriftelijk heeft ingestemd. Mein Arztbedarf GmbH niet schriftelijk is overeengekomen. De op het moment van het sluiten van het contract geldige versie is bepalend. Voor ondernemers gelden de afzonderlijke, cursief gedrukte voorwaarden.

Alternatieve geschillenbeslechting
in overeenstemming met art. 14 lid 1 ODR-VO: De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn bereid deel te nemen aan een procedure voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Toepassingsgebied en overeenkomsten
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of een ondernemer (hierna "klant" genoemd) met ons sluit voor de goederen die in de online shop worden gepresenteerd.

Alle overeenkomsten en toezeggingen evenals afwijkingen van de volgende afspraken behoeven onze schriftelijke medeondertekening om rechtsgeldig te zijn. Hiertoe behoren in het bijzonder ook de inkoopvoorwaarden of algemene voorwaarden van onze klanten.

Door uiterlijk een bestelling bij ons te plaatsen, verklaart de contractpartner akkoord te gaan met onze AV en ook met het feit dat deze van toepassing zijn op toekomstige transacties tussen ons en de contractpartner en dat er bij toekomstige transacties niet apart naar de AV verwezen hoeft te worden.

Consument/ondernemer

Als u als consument een bestelling plaatst via de webshop, verklaart u uitdrukkelijk dat u een consument bent en ten minste 18 jaar oud en volledig handelingsbekwaam bent.

Als u als ondernemer een bestelling plaatst via de webshop, verklaart u uitdrukkelijk dat u ondernemer bent en dat het om een zakelijke transactie gaat. Met name tegenstrijdige AV moeten uitdrukkelijk schriftelijk door FM zijn overeengekomen. Mein Arztbedarf GmbH uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen om geldig te zijn.

Als u de AV niet wilt accepteren, plaats dan geen bestelling via de webshop.

Registratie in de online shop
Bij de registratie in onze online shop moet correcte en volledige informatie worden verstrekt, die in geval van wijzigingen moet worden bijgewerkt. Door zich te registreren bevestigt de klant dat hij/zij ten minste 18 jaar oud en volledig handelingsbekwaam is. Meervoudige registratie is niet toegestaan. Als de klant zich niet aan deze afspraken houdt, behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om de account te annuleren.

Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de verzending van onze producten.

Bij de registratie moet onze klant een wachtwoord invoeren/creëren. Dit is vertrouwelijk en mag niet aan derden worden doorgegeven. De klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van dit wachtwoord en alle bestellingen en verklaringen die met dit wachtwoord worden gedaan. Er moet voor worden gezorgd dat onze e-mails daadwerkelijk worden ontvangen (bijvoorbeeld door het spamfilter in te stellen) en ook regelmatig worden gelezen.

Disclaimer voor links
Wij zijn aansprakelijk voor onze eigen inhoud op de website en in de online shop. Voor zover wij via links toegang verschaffen tot andere websites, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van derden. We nemen de inhoud van derden niet over als onze eigen inhoud. Als we kennis krijgen van illegale inhoud op externe websites, zullen we de toegang tot deze pagina's onmiddellijk blokkeren.

Afsluiting van het contract
Hoewel we onze website met de grootste zorg onderhouden, is het mogelijk dat prijzen onjuist zijn. De prijzen op de homepage zijn daarom onder voorbehoud van wijzigingen. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om prijzen op korte termijn te wijzigen totdat een bindend contract is afgesloten.

De productbeschrijvingen in de online shop zijn geen aanbod van ons, maar slechts een uitnodiging aan de klant om een bindend aanbod te doen. De bij een aanbieding gevoegde documenten, zoals afbeeldingen, tekeningen enz., die gewichts- en maatspecificaties alsmede beschrijvingen van kwaliteit en eigenschappen bevatten, gelden slechts bij benadering en worden niet geacht te zijn gegarandeerd. Alleen die eigenschappen die uitdrukkelijk als zodanig zijn aangeduid, zijn gegarandeerd in de zin van de ABGB en de UGB.

De klant kan producten uit het assortiment selecteren en deze verzamelen in een virtueel winkelmandje met behulp van het "winkelmandje-symbool". Door op de knop "bestelling met betalingsverplichting" te klikken, plaatst de klant een bindende bestelling of doet hij een bindend aanbod om een koopcontract af te sluiten voor de goederen in het winkelmandje. De bestelling kan te allen tijde worden gewijzigd of gecorrigeerd voordat deze wordt verzonden. Deze AV moeten bindend worden geaccepteerd door het vakje aan te vinken voordat een bestelling wordt geplaatst.

De bevestigingsmail die vervolgens wordt verzonden, vormt geen bindende aanvaarding van het aanbod. Deze bevat alleen de tekst van het contract, een annuleringsregeling en deze AV.

Het koopcontract komt pas tot stand na verzending van onze bindende orderbevestiging. Dit geldt ook als de koopprijs al door de klant is betaald op basis van de gekozen betaalmethode. Als het contract in dit geval niet tot stand komt, informeren wij de klant en betalen wij de aanbetaling terug.

Contracten moeten altijd schriftelijk worden opgesteld. De klant gaat akkoord met communicatie via elektronische middelen voor contractuele doeleinden. Dit omvat ook het indienen van offertes en het elektronisch opstellen en verzenden van facturen.

Onze prijzen zijn niet-bindend en kunnen worden gewijzigd. Ze worden weergegeven als bruto- en nettoprijzen op onze homepage. De vermelde prijzen zijn exclusief verzend- en leveringskosten.

Beschikbaarheid van goederen
Als een product tijdelijk niet beschikbaar is, brengen we de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte. Als het product langer dan 2 weken niet beschikbaar is, heeft de klant het recht om het contract zonder opgaaf van redenen te ontbinden. In dit geval hebben wij ook het recht om ons terug te trekken uit het contract als dit al is afgesloten. Eventueel reeds gedane betalingen worden terugbetaald.

Verzending en levering
De klant onderwerpt leveringen en diensten onmiddellijk na ontvangst aan een ingangscontrole, die door ondertekening van de leveringsdocumenten (leveringsbon of vrachtbrief) als bevestigd geldt. Indien onjuiste leveringen, ontbrekende hoeveelheden of andere gebreken niet uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen of factuur worden gemeld, wordt de levering of dienst geacht conform het contract te zijn uitgevoerd. De onberispelijke inontvangstneming van goederen door expediteurs of vervoerders geldt als bewijs van foutloze verpakking en sluit aanspraken tegen FM uit. Mein Arztbedarf GmbH wegens transportschade.

De verzendkosten per levering staan vermeld op de homepage. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om in gedeelten te leveren.

Wij zijn vrij in de keuze van de wijze van verzending en de vervoerder.
We verzenden naar Oostenrijk en Duitsland naar het afleveradres dat je tijdens de registratie hebt opgegeven. Voor alle andere landen behouden we ons het recht voor om de bestelling te weigeren.

Als er douanekosten moeten worden betaald, zijn deze volledig voor rekening van de eindklant. De douane zal de klant rechtstreeks factureren. In dit geval gaat de klant ook uitdrukkelijk akkoord met het doorgeven van de gegevens aan de douane.

Kijk op onze productpagina's voor de levertijden. De genoemde tijden gelden voor Oostenrijk. Zendingen naar het buitenland duren meestal 1-2 dagen langer.

We streven ernaar de afgesproken levertermijnen na te leven. Gebeurtenissen van overmacht, met inbegrip van maar niet beperkt tot vertraagde of defecte levering van goederen, transportmoeilijkheden, stakingen, enz. ontslaan ons van de overeengekomen levertijden of kunnen niet worden geclaimd.

Verdere claims, in het bijzonder claims voor schadevergoeding als gevolg van niet-levering of vertraagde levering en om welke andere reden dan ook, zijn over het algemeen beperkt tot gevallen van opzettelijk plichtsverzuim door FM. Mein Arztbedarf GmbH.

In deze context worden ondernemers ook herinnerd aan hun verplichting om onverwijld melding te maken van gebreken in overeenstemming met § 377 UGB.

In het geval van verlies van pakketten of transportschade om welke reden dan ook, wordt een beroep gedaan op een externe provider, Fiege.com, voor Freight Claims Management. U gaat ermee akkoord dat wij in dit geval uw gegevens aan Fiege.com doorgeven, zodat de pakketopheldering of de schade verzekeringstechnisch verwerkt kan worden.

Wij bieden een verzekering tot een maximumbedrag van €500 voor elke bestelling. Als een pakket zoekraakt, vergoeden we de waarde van de goederen tot dit maximumbedrag. Claims die deze waarde van de goederen overschrijden, zijn uitgesloten.


Betalingsvoorwaarden
De volgende betalingsmogelijkheden zijn beschikbaar voor de klant:

PayPal
Creditcard, waarbij we VISA, American Express en MasterCard accepteren.
Amazon betalen
op factuur (na overleg en alleen voor vaste klanten)
via onmiddellijke overschrijving
Klarna Betalingen
Bij een SEPA-bankoverschrijving (vooruitbetaling) moet het factuurbedrag binnen 5 dagen na het afsluiten van het contract worden overgemaakt. De goederen worden pas verzonden nadat het volledige aankoopbedrag op onze rekening is bijgeschreven.

Bij betaling via PayPal moet het verschuldigde factuurbedrag via PayPal aan ons worden overgemaakt. Zodra het proces op de PayPal-rekening is voltooid, worden de goederen verzonden, mits ze op voorraad zijn.

Bij betaling per creditcard worden de goederen pas verzonden nadat het boekingsproces is voltooid.

We zijn gemachtigd om verdere leveringen te weigeren als er nog openstaande factuurbedragen zijn. We behouden ons het recht voor om te leveren tegen vooruitbetaling of onder rembours.

Verrekening met claims tegen ons is alleen toegestaan als de vordering wettelijk is vastgesteld of schriftelijk door ons is erkend.

Voor ondernemers wordt een vertragingsrente van 9,2% boven de basisrentevoet overeengekomen. Verdere schadeclaims blijven onaangetast.

Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we ook de volgende betalingsmogelijkheden. De betaling wordt in alle gevallen gedaan aan Klarna:

Factuur: De betalingstermijn is [14] dagen na verzending van de goederen/ticket/ of, in het geval van andere diensten, de levering van de dienst. De volledige factuurvoorwaarden voor de landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier: Duitsland, Finland, Groot-Brittannië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden, Zwitserland.
Betaling in termijnen: Met de financieringsdienst van Klarna kunt u uw aankoop in vaste of flexibele maandelijkse termijnen betalen volgens de voorwaarden die in de kassa worden vermeld. Betaling in termijnen is verschuldigd aan het einde van elke maand nadat Klarna je een maandelijkse factuur heeft gestuurd. Meer informatie over kopen op afbetaling, inclusief de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumentenkrediet voor de landen waarin deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier (alleen beschikbaar in de aangegeven landen): Oostenrijk, Denemarken, Finland, Duitsland, Noorwegen, Zweden, Verenigd Koninkrijk.
Sofortüberweisung: Beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk, België, Italië, Spanje, Polen en Nederland. Je rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.
Automatische incasso: Je rekening wordt gedebiteerd nadat de goederen zijn verzonden. Je wordt per e-mail over de datum geïnformeerd.
Creditcard (Visa/Mastercard): Verkrijgbaar in Duitsland. Het bedrag wordt afgeschreven na verzending van de goederen of tickets / beschikbaarheid van de service of, in het geval van een abonnement, volgens de gecommuniceerde tijden.
[GELIEVE HIERBOVEN EN HIERONDER AAN TE PASSEN IN OVEREENSTEMMING MET DE GEBRUIKTE BETAALMETHODEN].
Het gebruik van de betaalmethoden factuur, koop op afbetaling en automatische incasso vereist een positieve kredietcontrole. In dit verband geven wij uw gegevens door aan Klarna voor adres- en kredietcontroles in het kader van het initiëren van de aankoop en de verwerking van het koopcontract. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij u alleen betaalmethoden kunnen aanbieden die op basis van de resultaten van de kredietcontrole zijn toegestaan. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in het privacybeleid van Klarna.

Klachten
Als er gebreken aan onze goederen worden geconstateerd, moet de klacht onmiddellijk (na ontvangst van de goederen) schriftelijk worden gemeld. Na inspectie van de gebreken door ons of onze leveranciers, zullen de goederen worden gerepareerd of vervangen naar keuze van onze klant.

Verdere claims zijn uitgesloten in overeenstemming met § 8 van de productaansprakelijkheidswet. Bij ontvangst van goederen die al uitwendig beschadigd zijn, moet de klacht rechtstreeks aan de vervoerder (expediteur) worden gericht.

Productaansprakelijkheid
De FM Mein Arztbedarf GmbH wordt niet beschouwd als fabrikant in de zin van § 3 PHG met betrekking tot de verkochte goederen. Claims die op basis van de PHG worden ingediend, moeten daarom worden gericht aan de fabrikant die op het betreffende product staat vermeld. Als de fabrikant niet kan worden gevonden door de eiser, kan FM Mein Arztbedarf GmbH de eiser op diens verplichte verzoek onmiddellijk op de hoogte.

Niet-naleving of niet-naleving van gespecificeerde en algemeen bekende voorwaarden voor installatie, inbedrijfstelling, gebruik of onderhoud (bijv. gebruiksaanwijzingen, gebruiksaanwijzingen) evenals het negeren van waarschuwingen of officiële vereisten gaat verder dan louter medeplichtige nalatigheid van de exploitant bij incidenten en leidt tot het verlies van elke aanspraak tegen de fabrikant.

In principe heeft de partij die schadevergoeding eist (klant) een uitgebreide plicht om mee te werken aan het ophelderen van de feiten in kwestie.

Operators van medische hulpmiddelen
Volgens § 83 MPG mogen medische hulpmiddelen alleen worden gebruikt door personen die zijn geïnstrueerd in de juiste omgang met het medische hulpmiddel of een medisch hulpmiddel van dit type, rekening houdend met de gebruiksaanwijzing en de bijbehorende veiligheidsgerelateerde informatie, en die ook zijn gewezen op speciale toepassingen en gevaren die specifiek zijn voor medische hulpmiddelen. In het bijzonder is de exploitant van medische hulpmiddelen volgens § 4 lid 1 MPBV verplicht om ervoor te zorgen dat personen die betrokken zijn bij de betreffende medische hulpmiddelen worden opgeleid door adviseurs op het gebied van medische hulpmiddelen (§ 79 MPG). Instructie is niet vereist voor personen die op grond van hun opleiding, andere kennis of praktijkervaring geacht kunnen worden voldoende bekend te zijn met de in § 4 lid 3 MPBV vermelde informatie. De instructie moet worden gedocumenteerd.

Het verstrekken en verzenden van gedetailleerde fabrikant- en testrapporten (bijv. § 3 Para. 3 MPBV) is over het algemeen onderworpen aan kosten en moet worden betaald door de vragende partij/klant.

Herroeping
Zie https://meinarztbedarf.com/widerruf/

Garantie
Garantieclaims voor consumenten vallen onder de wettelijke bepalingen.

Als de klant echter een ondernemer is, bedraagt de garantieperiode 6 maanden. Garantieclaims vereisen dat de gebreken binnen 14 werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk en gedetailleerd worden gemeld. Een recht van regres volgens § 933b ABGB is uitdrukkelijk uitgesloten.

Garantie
Garantie wordt door ons alleen verleend als dit afzonderlijk is overeengekomen. Garantieclaims kunnen alleen worden vastgesteld bij de fabrikant. Vrachtkosten voor het uitvoeren van garantiewerkzaamheden zijn voor rekening van de afzender/klant.

Schadevergoeding
Er wordt geen garantie gegeven voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website.

Mocht u of de FM Mein Arztbedarf GmbH schade lijdt doordat de andere contractpartner een contractuele verplichting niet nakomt, moet de contractpartner een schadevergoeding betalen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Voor ondernemers: FM Mein Arztbedarf GmbH is alleen aansprakelijk jegens ondernemers - met uitzondering van persoonlijk letsel - in geval van grove nalatigheid.

In ieder geval moeten alle instructies op de productverpakking en productbijsluiters worden opgevolgd.

Bevoegde rechtbank en recht
Alle geschillen die voortvloeien uit een juridische transactie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Innsbruck. De plaats van levering en betaling is de maatschappelijke zetel van het bedrijf. Alle contracten worden afgesloten onder Oostenrijks recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en de collisieregels zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

In het geval van ondernemers wordt dit overeengekomen als de exclusieve plaats van jurisdictie.

Ongeldige voorwaarden
Mocht een van de bovenstaande of overeengekomen voorwaarden wettelijk ongeldig zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige voorwaarden.

Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. In geval van betalingsverzuim is de klant verplicht om de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust na aanmaning af te geven. De uitoefening van het eigendomsvoorbehoud houdt geen ontbinding van het contract in, tenzij dit uitdrukkelijk wordt verklaard. Indien de nog niet volledig betaalde goederen door derden in beslag worden genomen of indien nodig door de autoriteiten worden geëxecuteerd, verplicht de klant zich ertoe ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen, zodat wij ons eigendomsrecht tegenover de derde kunnen doen gelden. Indien wij geleverde goederen op basis van bovengenoemd eigendomsvoorbehoud terugnemen, is de klant aansprakelijk voor het eventuele tekort aan opbrengst bij doorverkoop. Hij moet ook de kosten van het retourtransport of het doortransport aan derden vergoeden.

Verzending nieuwsbrief
De FM Mein Arztbedarf GmbH stuurt dergelijke informatie alleen naar e-mailadressen die de klant (of zijn medewerkers en bevoegde vertegenwoordigers) in het kader van zakelijke contacten vrijwillig ter beschikking heeft gesteld of naar adressen die algemeen toegankelijk zijn voor het publiek.

In ieder geval heeft de klant te allen tijde het recht om de onmiddellijke verwijdering van zijn e-mail contactgegevens uit de databases te eisen of om te eisen dat de verzending van informatie aan hem met onmiddellijke ingang wordt gestopt. FM Mein Arztbedarf GmbH zal ook bij elke verzending van informatie de aandacht vestigen op dit feit en de mogelijkheid bieden om de verzending van informatie in de toekomst te verbieden. Uitgezonderd hiervan is het verzenden van e-mails die noodzakelijk zijn voor de lopende verwerking van zakelijke transacties (bijv. het verzenden van bevestigingsbrieven).

Wijzigingen en aanvullingen op de homepage
De FM Mein Arztbedarf GmbH behoudt zich het recht voor om individuele of alle informatie en gegevens op deze homepage te allen tijde te wijzigen/aan te vullen/vervangen/actualiseren en/of te verwijderen.

Overige informatie
Als de klant producten koopt die worden beschouwd als elektrische of elektronische apparatuur in de zin van de EAG-VO, verplicht hij zich conform § 10 lid 3 EAG-VO op eigen kosten en risico zorg te dragen voor de correcte verwijdering van de betreffende apparatuur nadat deze niet meer wordt gebruikt.

Gegevensbescherming
In overeenstemming met de wet op gegevensbescherming informeren wij de klant dat de volgende gegevens in ons elektronische systeem worden opgeslagen: Naam, adres (incl. e-mailadres), telefoonnummer en informatie over betalingstransacties. Deze gegevens worden gebruikt om het contract na te komen (art. 6 lid 1 letter b GDPR) en worden door ons opgeslagen voor de duur van de wettelijke garantie- en productaansprakelijkheidsperiode (10 jaar), maar worden niet doorgegeven. In principe heeft de klant recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, dataportabiliteit, annulering en bezwaar. Een verzoekbrief in dit verband moet worden gestuurd naar ons bedrijfsadres, t.a.v.: Managing Director Dr Daniel Pehböck, BA (verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de GDPR).

Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar het privacybeleid op de homepage. De klant bevestigt dat hij het heeft gelezen voordat hij het contract afsluit.

Affiliate marketing
Wij bieden andere bedrijven wereldwijd de mogelijkheid om FM te promoten. Mein Arztbedarf GmbH op commissiebasis te promoten. Hierbij wijzen we er uitdrukkelijk op dat we geen invloed hebben op de manier waarop onze affiliate partners reclame maken voor onze affiliate links. Neem daarom rechtstreeks contact op met de adverteerder als u vragen heeft over eventuele reclamemailings. De FM Mein Arztbedarf GmbH distantieert zich van alle reclamecampagnes van derden of affiliate partners.

__________________________________________________________________________


Algemene gebruiksvoorwaarden voor de MeinArztbedarf marktplaats
 

1. toepassingsgebied
1.1 De FM MeinArztbedarf GmbH met zetel te Schlöglstrasse 57, 6060 Hall in Tirol, Oostenrijk (hierna "MeinArztbedarf") exploiteert een online marktplaats genaamd MeinArztbedarf marktplaats onder de URL https://www.MeinArztbedarf.com.
Op deze marktplaats kunnen verkopers hun producten rechtstreeks aan klanten verkopen.
 
1.2 De klanten van de MeinArztbedarf Marktplaats ("Klanten") kunnen zowel consumenten als ondernemers zijn. Verkopers kunnen alleen ondernemers zijn. Een consument is een natuurlijke persoon die transacties uitvoert die niet hoofdzakelijk kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Ondernemers kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn, evenals personenvennootschappen met rechtspersoonlijkheid die transacties uitvoeren in het kader van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
 
1.3 Klanten moeten ten minste achttien (18) jaar oud zijn om gebruik te kunnen maken van de MeinArztbedarf marktplaats te kunnen gebruiken.
 
1.4 De exclusieve gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de MeinArztbedarf Marktplaats worden uiteengezet in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden voor de
MeinArztbedarf-klantenaccount ("MeinArztbedarf-GTC") van toepassing op de registratie en het gebruik van een MeinArztbedarf-klantenaccount. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de MeinArztbedarf-AV, de MeinArztbedarf-AV voorrang.
 
1.5 Afwijkende afspraken of aanvullende bepalingen, waaronder de Algemene Voorwaarden van de klant, zijn niet van toepassing, ook niet als MeinArztbedarf zich niet uitdrukkelijk tegen de geldigheid ervan verzet of diensten aan de klant verleent zonder om dergelijke voorwaarden te verzoeken.
 
2. klantenservice; rechtstreeks contact met verkopers
2.1 MeinArztbedarf fungeert als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van klanten met betrekking tot hun bestellingen, inclusief vragen over registratie, het digitale klantenaccount ("MeinArztbedarf-klantenaccount") en betaling. MeinArztbedarf onderhoudt namens de Klant contact met de betreffende Verkoper in overleg met de Klant.
 
Klantenservice is bereikbaar via de volgende kanalen:
- Contactformulier: http://www.MeinArztbedarf.com/contact
- Telefoon: +43 800 66 55 94
 
2.2 Klanten kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de Verkoper voor vragen over hun bestelling.
 
2.3 MeinArztbedarf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken ontoelaatbare inhoud in correspondentie te verwijderen of e-mails niet te versturen. Ontoelaatbare inhoud omvat in het bijzonder
- de uitwisseling van e-mailadressen,
- afbeeldingen of soortgelijke inhoud in e-mails insluiten of bestanden bijvoegen,
- e-mails naar meerdere ontvangers sturen of
- berichten verzenden vanaf een e-mailadres dat onbekend is voor het systeem.
 
3. afsluiten van het gebruikscontract; taal; contracttekst; leveringsgebied
3.1 Een gebruiksovereenkomst tussen MeinArztbedarf en de klant voor het gebruik van de MeinArztbedarf marktplaats komt tot stand op het moment dat de klant een MeinArztbedarf-klantenaccount aanmaakt. Hiervoor moet de klant zijn e-mailadres en een wachtwoord invoeren. Het proces kan op elk moment worden geannuleerd. De gebruiksovereenkomst wordt van kracht wanneer de klant de registratiebevestiging ontvangt.
 
3.2 Klanten kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op de MeinArztbedarf Marktplaats en tijdens de registratie en kunnen deze afdrukken met behulp van de afdrukfunctie van hun browser en elektronisch opslaan. Daarnaast worden deze gebruiksvoorwaarden na bevestiging van de registratie naar de klant gestuurd. MeinArztbedarf slaat deze contracttekst niet op na het sluiten van het contract.
 
3.3 De contracttaal is Duits. Bestellingen op de MeinArztbedarf Marktplaats kunnen in verschillende talen worden geplaatst.
 
3.4 Producten die worden verkocht op de MeinArztbedarf Marktplaats kunnen alleen worden verzonden naar afleveradressen zoals opgegeven door de Verkoper.
 
4 Omvang van de diensten van de MeinArztbedarf marktplaats
4.1 De diensten die MeinArztbedarf onder de licentieovereenkomst voor de MeinArztbedarf Marktplaats ("Diensten") vloeien voort uit het functionele bereik van de Marktplaats. MeinArztbedarf marktplaats. Dit omvat in het bijzonder het gebruik van de functies van de MeinArztbedarf marktplaats. De volledige omvang van de diensten is alleen beschikbaar voor klanten met een MeinArztbedarf-klantenaccount.
 
4.2 MeinArztbedarf is niet verplicht om de Services te allen tijde aan te bieden. De Diensten kunnen tijdelijk worden onderbroken, met name om redenen van veiligheid, integriteit of capaciteit en om technische maatregelen uit te voeren, zoals onderhoudswerkzaamheden.
 
5. verkopers, afsluiten van koopcontracten via de MeinArztbedarf Marktplaats; Algemene verkoopvoorwaarden van MeinArztbedarf
5.1 De MeinArztbedarf Marktplaats wordt gebruikt door zowel externe aanbieders als door MeinArztbedarf zelf voor de verkoop van producten. De respectieve verkoper kan worden geïdentificeerd op de productpagina. De voorwaarden van de betreffende verkoper zijn toegankelijk via de verkoperswinkel door op de naam van de verkoper te klikken.
5.2 Wanneer een klant een product koopt op de MeinArztbedarf Marktplaats koopt, wordt de koopovereenkomst uitsluitend gesloten tussen de klant en de desbetreffende verkoper. De goederen en de factuur worden door de verkoper ook rechtstreeks naar de klant gestuurd. Als de verkoper niet MeinArztbedarf de verkoper is, wordt de MeinArztbedarf treedt alleen op als tussenpersoon op de MeinArztbedarf marktplaats, die de technische en organisatorische infrastructuur levert voor het te koop aanbieden van producten en voor het afsluiten en verwerken van koopcontracten.
 
5.3 De juridische verantwoordelijkheid voor een productaanbieding op de MeinArztbedarf Marktplaats, de nakoming en verwerking van een bestelling van een klant en alle vragen en claims, inclusief de afhandeling van garantieclaims en retourzendingen in verband met een dergelijk aanbod, ligt bij de betreffende Verkoper. MeinArztbedarf aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot koopovereenkomsten die zijn gesloten met andere verkopers dan MeinArztbedarf worden gesloten.
 
5.4 In het geval van zogenaamde "gemengde" winkelmandjes, d.w.z. bestellingen van producten van verschillende verkopers, sluit de klant een contract met elk van de verschillende verkopers voor de producten die bij de respectieve verkoper zijn gekocht. In dit geval is elke verkoper verantwoordelijk voor zijn respectieve productassortiment op de website. MeinArztbedarf marktplaats, de uitvoering en verwerking van bestellingen en alle vragen en claims, inclusief de afhandeling van garantieclaims en retourzendingen in verband met dit aanbod. De respectieve voorwaarden van de respectieve verkoper zijn van toepassing.
 
5.5 In gevallen waarin MeinArztbedarf ook de verkoper van een product is, zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van MeinArztbedarf ("Algemene Verkoopvoorwaarden") van toepassing op de betreffende koopovereenkomst. In alle andere gevallen zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van de betreffende verkoper van toepassing.
 
6. betalingsverwerking
6.1 Klanten moeten de betaalmethoden gebruiken die zij hebben geselecteerd op de MeinArztbedarf betalingsopties die beschikbaar zijn op de marktplaats om te betalen voor goederen die via de marktplaats zijn gekocht. MeinArztbedarf producten die via de marktplaats zijn gekocht.
6.2 De betalingen voor de verkoop van producten via de MeinArztbedarf Marktplaats worden verwerkt via externe betalingsdienstaanbieders. De betalingsvoorwaarden en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders van betaalmethoden kunnen door de klant worden ingezien voordat het contract wordt gesloten.
 
6.3 Voor bepaalde betalingsmethoden met een verhoogd risico op niet-betaling of een verhoogd frauderisico kan in individuele gevallen een SCHUFA- en/of Bürgel-onderzoek of fraudepreventie worden uitgevoerd door Adyen, PayPal of een van de aangesloten betalingsdienstaanbieders indien de klant deze betalingsmethode selecteert.
 
7 Aansprakelijkheid
7.1 MeinArztbedarf Adyen is aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen indien klanten schadeclaims indienen op basis van opzet of grove nalatigheid, met inbegrip van opzet of grove nalatigheid van de kant van vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten van Adyen. MeinArztbedarfzijn gebaseerd.
7.2 Voor zover MeinArztbedarf nalatigheid wordt verweten in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen, is de aansprakelijkheid voor schade van MeinArztbedarf op de voorzienbare, typisch optredende schade.
 
7.3 De aansprakelijkheid voor verwijtbaar letsel aan leven, lichaam of gezondheid blijft onaangetast.
 
7.4 Aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet en aansprakelijkheid volgens art. 82 GDPR blijven onaangetast.
 
7.5 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien MeinArztbedarf de klant een garantie heeft gekregen.
 
7.6 Tenzij anders overeengekomen, is de aansprakelijkheid van MeinArztbedarf jegens de klant voor het overige uitgesloten.
 
8. beëindiging van de gebruiksovereenkomst
De klant kan de gebruiksovereenkomst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving opzeggen.
 
9. gegevensbescherming
Alle persoonlijke gegevens die worden verzameld in verband met het gebruik van de MeinArztbedarf Marktplaats worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de bepalingen van het Privacybeleid en het Cookiebeleid.
 
10. online geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, waartoe de klant toegang heeft op http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. MeinArztbedarf neemt niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.
 
11. rechtskeuze, bevoegde rechtbank, scheidbaarheidclausule
11.1 Op de Diensten en deze Gebruiksvoorwaarden is het recht van de Federale Republiek Oostenrijk van toepassing. De toepassing van het uniforme VN-kooprecht (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, CISG) is uitgesloten.
 
11.2 Indien de Klant een handelaar, een rechtspersoon naar publiek recht of een bijzonder fonds naar publiek recht is, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen in verband met de Diensten en deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van internationale geschillen, de statutaire zetel van MeinArztbedarf. MeinArztbedarf kan de klant echter ook dagvaarden in zijn vestigingsplaats. Dit is niet van toepassing als er een ander wettelijk bindend exclusief rechtsgebied bestaat.
 
11.3 Mocht een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of mocht deze Gebruiksvoorwaarden een maas in de wet bevatten, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. Deze uitzondering is niet van toepassing als het naleven van deze bepaling een onredelijke last zou vormen voor een van de partijen.
 

Marktplaatsvoorwaarden per: 19/10/2023